Wet

Home / Wet

Sinds 1 augustus 1985 is een wettelijke regeling voor het overblijven (TSO) van kracht. Deze regeling staat in de huidige Wet op het Primair Onderwijs beschreven in artikel 45. Sinds 1 augustus 2006 is dit artikel gewijzigd.

“Artikel 45. Tussenschoolse opvang en organisatie van de buitenschoolse opvang
Het bevoegd gezag draagt zorg voor een voorziening voor leerlingen om de middagpauze onder toezicht door te brengen, indien ouders hierom verzoeken. Ingeval de voorziening, bedoeld in de eerste volzin, tot stand komt, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat:

– Er een overblijfaanpak tot stand komt

– Overleg over de overblijfaanpak tot stand komt met degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast, en met de ouders,

– Het overblijven plaats vindt in een veilige en kindvriendelijke ruimte, en

– Met ingang van 1 augustus 2011 ten minste de helft van degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast, een scholing heeft gevolgd op het gebied van het overblijven.

De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers. Indien de leerlingen van de voorziening, bedoeld in de eerste volzin, gebruik maken, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat degene, die met het toezicht op de leerlingen wordt belast, voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is.

L
o
g
i
n